Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

Potvrzuji, že tímto uděluji společnosti

LazerFun s.r.o., IČ 24249131, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „Správce“)

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, (dále jen „Souhlas“).

Tento souhlas se poskytuje na dobu nezbytně nutnou k výkonu činnosti, pro kterou byl poskytnut, nejdéle však na dobu jednoho roku nebo dojde-li k ukončení poskytované služby, změní-li se podstatným způsobem okolnosti v souhlasu uvedené nebo dojde-li ze strany subjektu údajů k odvolání souhlasu.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení rezervačního systému a komunikace s osobami, které si rezervují termín u služby poskytované Správcem.

Osobní údaje v rozsahu e-mailu je nutné zpracovávat v případě osob, které kontaktují Správce prostřednictvím webového formuláře nebo se přihlásí k odběru novinek.

Správce upozorňuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 máte právo kdykoliv tento Souhlas odvolat.

Subjekty údajů mají dále právo:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu, resp. doplnění
  • na výmaz
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako příslušný dozorový úřad

 Pro odvolání Vašeho souhlasu zašlete e-mail na adresu info@lazerfunpraha.cz, z tohoto e-mailu musí být patrné přinejmenším, že si přejete odvolat dříve poskytnutý Souhlas (takto e-mail, prosím, označte v jeho předmětu), kdo Souhlas učinil a dále jej odvolává.

K výkonu výše uvedených práv může subjekt údajů kontaktovat Správce:

1) Písemně - Na adresu sídla Správce nebo na adresu Ocelářská 17, 190 00 Praha 9 se obraťte s příslušnou písemnou žádostí, z níž bude minimálně vyplývat, kdo předmětný úkon činí a co má být jeho cílem. Dbejte přitom, prosím, na možnost žadatele spolehlivě identifikovat, jinak žádosti nebude možno vyhovět.

2) E-mailem - zašlete e-mail na adresu info@lazerfunpraha.cz, z tohoto e-mailu musí být patrné, kdo předmětný úkon činí a co má být jeho cílem. Dbejte přitom, prosím, na možnost žadatele spolehlivě identifikovat, jinak žádosti nebude možno vyhovět, dále, prosíme, e-mail náležitě označit v jeho Předmětu.

Správce upozorňuje, že při zbytečném nadužívání výše uvedených práv subjektu údajů, které může správce administrativně i finančně zatížit, je Správce oprávněn v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů příslušné žádosti nevyhovět, případně subjektu údajů účtovat náklady za její zpracování.